Iechyd Planhigion

Yr holl wybodaeth ddiweddaraf a gwybodaeth am iechyd planhigion, plaladdwyr, a deddfwriaeth ddiweddaraf.

Iechyd Planhigion a Phlaladdwyr

Iechyd Planhigion

Dahlia (1000px * 750px)Mae’n rhaid i dyfwyr yng Nghymru daclo amrywiaeth enfawr o blâu ac afiechydon planhigion, a gallai llawer ohonynt beri niwed sylweddol i gnydau petaent yn ymsefydlu yma.

Er mwyn atal y plâu niweidiol hyn rhag lledaenu, mae yna nifer o reoliadau swyddogol, deddfwriaeth, a gwaharddiadau ar fewnforio, symud, a chadw planhigion penodol, plâu, a defnyddiau megis pridd mewn grym. Fodd bynnag, nid yw rheolau a rheolaethau yn ddigon – mae’n rhaid i ddiogelu anghenion iechyd planhigion fod yn ymdrech ar y cyd rhwng yr amryw o asiantaethau neu adrannau llywodraeth, tyfwyr a manwerthwyr ledled y sector garddwriaethol, a’r cyhoedd ehangach hefyd.

Yma yng Nghymru, yr Arolygiaeth Iechyd Planhigion a Hadau sy’n gyfrifol am orfodi polisïau iechyd planhigion, sy’n dod o dan awdurdod APHA (Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid ac Planhigion), asiantaeth weithredol o DEFRA.

Clefyd Coed

Gyda'r mudiad byd-eang cynyddol o blanhigion, mae'n anochel bod gan y DU i ymdopi gyda lledaeniad newydd o blâu a chlefydau. Mae coed, coedwigoedd, a choetiroedd yn dan fwy o fygythiad o afiechydon megis Phytophthora ramorum a Chalara fraxinea, gyda nifer o reolau, cyfyngiadau, a pholisïau ar waith i liniaru'r risgiau hyn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n adran Clefyd Coed

Plaladdwyr

Mae gan blaladdwyr ran enfawr i’w chwarae mewn garddwriaeth trwy alluogi tyfwyr i ddefnyddio cynnyrch cemegol neu fiolegol i ladd a rheoli plaladdwyr, chwyn, neu lwydni annymunol. Fodd bynnag, mae yna reoliadau llym ar werthiant a defnydd y cynnyrch diogelu planhigion hyn.

Am wybodaeth fwy manwl, ewch i’n hadran Plaladdwyr.

Taflenni Ffeithiau

Cliciwch yma am daflenni ffeithiau gyda gwybodaeth am rai o'r clefydau planhigion a choed mwyaf cyffredin yn y DU.

Iechyd Planhigion – Diweddariadau Defnyddiol

Iechyd Planhigion – Dolenni Defnyddiol

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: