Newyddion

Diweddariadau am y prosiect Garddwriaeth Cymru, ynghyd â newyddion a barn y diwydiant.

Digonedd O Gynnwys Newydd I Helpu Busnesau Garddwriaethol

11 Awst 2015

Mae wythnosau olaf prosiect cyfredol Garddwriaeth Cymru wedi bod yn rhai prysur, ac efallai eich bod wedi methu rhywfaint o’r cynnwys addysgiadol sydd wedi ymddangos ar ein gwefan. Dyma gip o’r hyn y gallech fod wedi’i golli…

Keyboard (640px * 480px)Brandio

Wedi’i addasu’n benodol ar gyfer busnesau garddwriaethol bychain, mae ein hadroddiad manwl ‘Creu Eich Brand Eich Hun’ yn cynnwys popeth sydd arnoch ei angen i greu, gweithredu, a rheoli hunaniaeth brand.

Technolegau Symudol

Gyda ffônau clyfar a thabledi yn cael mwy a mwy o ddylanwad ar ein bywydau, mae’n hanfodol fod busnesau garddwriaethol yn ymwybodol o’r cyfleoedd y mae technolegau o’r fath yn eu cynnig, er mwyn denu cwsmeriaid newydd posibl a hefyd er mwyn helpu i wella eu gwaith o ddydd i ddydd.

Rydym wedi llunio adolygiad o apiau ffôn symudol sydd ar gael ar gyfer y sector garddwriaethol ar hyn o bryd, ac wedi ymchwilio i weld pa feysydd eraill y gallai apiau fod o fudd iddynt. Rydym hefyd wedi cynhyrchu canllaw dechreuwyr i gôdau QR.

Pacio

Fel dilyniant i’n gwaith blaenorol ar bacio, rydym wedi llunio dau ganllaw penodol iawn. Mae’r cyntaf yn daflen ffeithiau ddefnyddiol sy’n darparu canllaw ymarferol i ddefnyddiau pacio pydradwy sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd. Yn ogystal, rydym wedi datblygu canllaw defnyddiol ynglŷn â phacio archebu-trwy’r-post ar gyfer tyfwyr sy’n gwerthu trwy’r post neu ar-lein.

Meincnodi Logisteg

Mae’r broses o feincnodi – gwella perfformiad trwy ddadansoddi ac adolygu gweithrediadau trwy’r amser – yn ffordd dra sicr o hybu busnesau, ond sut all y sector garddwriaethol ei ddefnyddio, yn enwedig gyda thyfwyr bychain? Rydym wedi llunio ‘Crynodeb o Feincnodi Logisteg’ er mwyn dangos i chi sut!

Cynhyrchu Diwastraff

Gyda’i wreiddiau yn y diwydiannau modurol a gweithgynhyrchu, mae cynhyrchu diwastraff yn ddull a gydnabyddir yn fyd-eang o wella effeithlonrwydd a pherfformiad busnes. Ond beth yw ei berthnasedd i arddwriaeth? Rydym wedi dyfeisio pecyn offer arbennig sy’n darparu arolwg o gysyniadau, offer, a dulliau diwastraff, yn ogysal ag enghreifftiau o arfer gorau i ddilyn, o ystod o fusnesau garddwriaeth bwytadwy ac addurniadol.

Gwefanarau

Mae cynaliadwyedd ac arfer gorau amgylcheddol yn ddau bwnc allweddol y dylai’r gadwyn gyflenwi garddwriaethol eu hystyried. Rydym wedi cofnodi dwy wefanar addysgiadol ble’r ydym yn pigo ymennydd dau arbenigwr o fewn y diwydiant. Mae’r wefanar gyntaf yn ymwneud â rheolaeth dŵr (ansawdd dŵr ac effeithlonrwydd dŵr), a’r ail yn edrych ar y cysyniad o farchnata gwyrdd a’r modd y gall busnesau elwa ar eu cymwysterau amgylcheddol a moesegol.  

Fideo o Daith Astudio Bedfordshire Growers

Yn olaf, yn ddiweddar aethom â chriw o dyfwyr llysiau ar daith astudio i Bedfordshire Growers, un o’r cydweithfeydd llysiau mwyaf yn y DU. Dyma rai o uchafbwyntiau ein hymweliad

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: