Cais aelod newydd

Ymunwch fel Aelod a chadw’r wybodaeth ddiweddaraf am waith y prosiect, a’r newyddion a’r digwyddiadau garddwriaethol diweddaraf, trwy danysgrifio i’n rhestr bostio.


  Ydw, rwyf yn hapus i Garddwriaeth Cymru gysylltu â mi trwy e-bostYdw, rwyf yn hapus i Garddwriaeth Cymru gysylltu â mi dros y ffônYdw, rwyf yn hapus i Garddwriaeth Cymru gysylltu â mi drwy'r post


  Ydw, yr wyf yn hapus i Garddwriaeth Cymru ddefnyddio ffotograffau ohonom mewn cyhoeddiadau ac arddangosfeydd printiedig.Ydw, yr wyf yn hapus i Garddwriaeth Cymru gofnodi fy nhelwedd ar fideo.Ydw, yr wyf yn hapus i Garddwriaeth Cymru ddefnyddio fy nhelwedd ar wefan Garddwriaeth Cymru a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.Ydw, yr wyf yn hapus i ymddangos yn y cyfryngau mewn perthynas ag Garddwriaeth Cymru.

  gyda’r amodau cais aelod newydd.

  Amodau

  Drwy gytuno i’r uchod, rydych chi’n cydsynio i’r Brifysgol a’i chwmnïau integredig sy’n dal eich data personol at ddibenion cyflawni gofynion adrodd Cronfa Ffyniant Gyffredin a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys archwilio, monitro, adrodd a chael gafael ar gymorth o’r prosiect. Hefyd ar gyfer adolygiad gan arianwyr, a chyrff cyhoeddus, mewn perthynas â chynllunio, monitro a chynhyrchu gwybodaeth ystadegol, ac ar gyfer ymchwil gan sefydliadau ymchwil cymeradwy, at ddibenion gwerthuso, neu fonitro cyfle cyfartal. Bydd sefydliadau ymchwil ond yn cysylltu â sampl o unigolion. Os cysylltwch â chi, efallai y gofynnir i chi am eich profiad o’r Prosiect, a bydd pwrpas y cyfweliad, neu’r arolwg, yn cael ei egluro i chi. Dim ond at ddibenion ymchwil cymeradwy y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio at ddibenion ymchwil a gymeradwyir, ac a gynhelir yn unol â Deddf Diogelu Data (1998), Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) a Pholisi Preifatrwydd y Brifysgol.

  Gallwch dynnu’n ôl neu newid eich caniatâd ar unrhyw adeg trwy gysylltu â’r Swyddog Cyfathrebu ar 01978 293401, neu drwy anfon e-bost at horticulturewales@wrexham.ac.uk neu drwy ysgrifennu at Garddwriaeth Cymru, Wrecsam Prifysgol, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW. Nodwch y bydd pob prosesu eich data personol yn dod i ben ar ôl i chi gael caniatâd tynnu’n ôl, heblaw lle mae hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, ond ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw ddata personol sydd eisoes wedi’i brosesu cyn y pwynt hwn. Dim ond Staff Garddwriaeth Cymru sydd ar gael i bob deunydd gwreiddiol ac fe’u cedwir yn ddiogel yn Swyddfeydd Prifysgol yn Wrecsam. Ni chaniateir mynediad trydydd parti i unrhyw ddeunyddiau gwreiddiol.

  Mae Prosiect Garddwriaeth Cymru yn aml yn defnyddio delweddau ffilm a lluniau at ddibenion gwybodaeth a chyhoeddusrwydd. Yn ogystal â ffurfio rhan o’r prosiect, gallwn ddefnyddio’r delweddau hyn mewn adroddiadau gwerthuso, cyhoeddiadau printiedig a deunyddiau cyhoeddusrwydd yr ydym yn eu cynhyrchu, yn ogystal ag ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.