Ôl-troed carbon ar gyfer tyfwyr

Mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yw un o brif flaenoriaethau llywodraethau ledled y byd. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei phenderfyniad i fynd i’r afael â’r mater drwy wneud Datganiad Argyfwng Hinsawdd ym mis Ebrill 2019. Yn… Read more »

Dŵr

Cyflwyniad Mae’r glawiad yng Nghymru yn amrywio’n fawr. Mae’r glawiad uchaf yn yr ucheldir canolog o Fannau Brycheiniog i Eryri (lle mae’r cyfansymiau blynyddol cyfartalog yn fwy na 3000 mm). I’r gwrthwyneb, mae ardaloedd arfordirol a gogledd-ddwyrain Cymru yn cael… Read more »

Horticulture Wales

Graddio a phecynnu

Graddio yw’r broses o osod cynnyrch mewn categorïau gwahanol, er enghraifft maint, siâp, lliw, rhydd rhag plâu a difrod clefyd. Y bwriad yw sicrhau bod y cynnyrch sy’n mynd i’r farchnad yn bodloni meini prawf rheoliadol a gwerthwr diffiniedig. Deall… Read more »

Lleihau’r defnydd o blaladdwyr

Cyflwyniad Mae plaladdwyr wedi cael eu defnyddio’n eang ym meysydd amaethyddiaeth a garddwriaeth ers dros 75 mlynedd ac mae rhai systemau cynhyrchu wedi dod yn ddibynnol iawn arnynt. Mae gorddefnydd o blaladdwyr wedi arwain at rai problemau difrifol: Mae’r rhan… Read more »

Horticulture Wales

Tyfu er ansawdd

1. Tyfu er ansawdd Tyfu er ansawdd Mae tyfu cnydau o ansawdd o fudd i bawb yn y gadwyn gyflenwi. Mae tyfwyr yn cael gwell prisiau, llai o golledion wrth storio ac mae llai o’u cnydau’n cael eu gwrthod; gall… Read more »