Lleihau colledion yn ystod cynaeafu a storio

Mae dros 2 filiwn tunnell o ffrwythau a llysiau yn cael eu gwastraffu rhwng cynaeafu a chyrraedd y siop. Mae Tabl 1 yn dangos yr achosion pwysicaf o golledion mewn rhai cnydau cyffredin

GRŴP ENGHREIFFTIAU ACHOSION O GOLLED
Llysiau gwraidd Moron

Betys

Nionod

Garlleg

Tatws

Anafiadau mecanyddol
Triniaeth amhriodol
Egino a gwreiddio
Colli dŵr (crebachu)
Pydredd
Anaf oeri
Llysiau deiliog Letys

Ysgallddail

Sbigoglys

Bresych

Sibols

Colli dŵr (gwywo)
Colli lliw gwyrdd (melynu)
Anafiadau mecanyddol
Cyfraddau resbiradaeth cymharol uchel
Pydredd
Llysiau blodau Glôb-artisiog

Brocoli

Blodfresych

Anafiadau mecanyddol
Melyn ac afliwiadau eraill
Absisedd blodigion
Pydredd
Llysiau ffrwythau anaeddfed Ciwcymbrau

Sgwosh

Wylysiau

Pupurau

Ffa/pys clec

Gor-aeddfedu wrth gynaeafu
Colli dŵr (crebachu)
Cleisio ac anafiadau mecanyddol eraill
Anaf oeri
Pydredd
Cleisio
Ffrwythau a llysiau ffrwythau-aeddfed Tomato

Melonau

Afalau

Ffrwythau cerrig

Gor-aeddfedu a meddalu gormodol wrth gynaeafu
Colli dŵr
Anaf oeri (oeri ffrwythau sensitif)
Newidiadau cyfansoddiadol
Pydredd

Tabl 1: Achosion colledion mewn rhai cnydau cyffredin

Gan : Small Scale Postharvest Handling Practices: Llawlyfr cnydau garddwriaethol (4ydd rhifyn). Gorffennaf 2002, CC Davis.

Mae’r canllaw hwn yn edrych ar y camau y gallwch eu cymryd wrth gynaeafu a storio i leihau’r colledion hynny. Mae’r gadwyn gyflenwi yn ffactor allweddol. Er enghraifft, mae colledion yn tueddu i fod ar eu huchaf ar gyfer ffrwythau meddal gan fod oes silff yn fyr iawn. I gnydau eraill gall gor-gynhyrchu fod yn broblem; dangosodd astudiaeth WRAP ddiweddar gyda chynhyrchwyr tomato ar raddfa fawr mai diffyg cyfatebiaeth rhwng cynhyrchu a galw oedd y cyfrannwr mwyaf o bell ffordd at wastraff ar gyfer y cnwd hwn.

Cynaeafu

Cynaeafu ar yr aeddfedrwydd cywir

Mae amseru’r cynhaeaf fel bod y cnwd yn cyrraedd y cwsmer terfynol yn y cyflwr gorau yn bwysig iawn ond mae’n wahanol ar gyfer cnydau, amgylchiadau a chadwyni cyflenwi unigol. Mae Tabl 2 yn dangos rhai dangosyddion allweddol sy’n pennu pryd mae ystod o gnydau yn barod i’w cynaeafu.

Mynegai Enghreifftiau
Dyddiau wedi mynd heibio o flodau llawn i gynaeafu Afalau, gellyg
Unedau gwres cymedrig yn ystod datblygiad Pys, afalau, india corn
Datblygu haenen absisaidd Rhai melonau, afalau
Morffoleg a strwythur wyneb Glasgroen yn ffurfio ar domatos

Rhwydenni ar rai melonau

Sglein rhai ffrwythau (datblygu cwyr)

Maint Pob ffrwyth a llawer o lysiau
Dwysedd cymharol Ceirios, tatws
Siâp Crynoder brocoli a blodfresych
Soletrwydd Letys, bresych, ysgewyll
Cadernid Afalau, gellyg, ffrwythau carreg
Meddalwch Pys, ffa dringo a ffa Ffrengig
Lliw Allanol Pob ffrwyth a’r rhan fwyaf o lysiau
Lliw a strwythur mewnol Ffurfio deunydd tebyg i jeli mewn tomatos. Lliw cnawd rhai ffrwythau
Cynnwys startsh Afalau, gellyg
Cynnwys siwgr Afalau, gellyg, ffrwythau carreg
Crynodiad ethylen mewnol Afalau, gellyg

Tabl 1: Dangosyddion aeddfedrwydd cynaeafu ar gyfer rhai cnydau cyffredin

O: Small Scale Postharvest Handling Practices: A Manual for Horticultural Crops (4th edition). Gorffennaf 2002, CC Davis.

Osgoi neu leihau difrod

Mae difrod yn ystod cynaeafu yn cyfrannu’n sylweddol at golledion.

 • Ar gyfer cynaeafu mecanyddol, mae gosod y peiriant yn gywir yn hanfodol. Er enghraifft, wrth gynaeafu cnydau gwraidd rhaid i’r llafn fynd i mewn i’r pridd ar y dyfnder a’r ongl iawn er mwyn cynyddu nifer y gwreiddiau/cloron a godir a lleihau’r nifer sy’n cael eu torri a’u difrodi. Mae’r amser sy’n cael ei dreulio yn optimeiddio’r gosodiad bob amser wedi’i dreulio’n dda.
 • Gall cleisio fod yn broblem fawr. Wrth gynaeafu tatws, moron a chnydau gwraidd eraill, dylid lleihau’r gostyngiad o’r cynaeafwr i mewn i’r blwch. Defnyddiwch gafnau llithro, pocedi didoli neu ddyfeisiau eraill sy’n torri neu’n clustogi cwymp y gwraidd neu’r gloronen i mewn i’r trelar/blwch/ bin
 • Dylech drin cnydau sy’n agored i ddifrod, fel tomatos a ffrwythau meddal gyda gofal. Gall hyn fod yn anodd, oherwydd mae cyfradd casglu uchel yn bwysig er mwyn lleihau costau llafur a chael cnydau darfodus i’r siop cyn gynted â phosibl er mwyn lleihau dirywiad. Felly, mae cyflenwad da o lafur medrus a hyfforddedig yn ganolog i leihau gwastraff.
 • Tynnwch unrhyw hoelion neu styffylau ymwthiol a llyfnhau’r ymylon garw ar gynwysyddion caeau.
 • Dylech leihau’r angen i drosglwyddo cynnyrch o un cynhwysydd i’r llall, a phan fo angen gwneud hynny, cymerwch ofal wrth ei wneud
 • Glanhewch yr holl sbwriel allan o bob cynhwysydd.
 • Peidiwch â gorlenwi cynwysyddion. Gall difrod difrifol ddeillio o wasgu pan fyddant wedi’u pentyrru.

Arafu dirywiad

Mae rhai cnydau darfodus iawn, fel saladau deiliog a ffrwythau meddal yn dechrau dirywio’r eiliad mae’r gyfran a gynaeafir yn cael ei thynnu.

 • Ar gyfer y cnydau hyn, mae amser yn hanfodol ac mae’n bwysig iawn bod y cnwd yn cael ei dynnu oddi ar y cae ac i mewn i storfa briodol cyn gynted â phosibl. Gall oedi fod yn gostus, ac felly mae sicrhau bod y gwaith cynaeafu’n cael ei redeg yn ddidrafferth yn agwedd bwysig ar leihau gwastraff. Gallai hyn gynnwys: sicrhau digon o lafur medrus; sicrhau bod digon o gratiau/bagiau ar gael; bod â digon o le storio; a sicrhau mynediad da rhwng y cae a’r siop.
 • Yn yr haf, dylech gynaeafu ar adeg oeraf y dydd (fel arfer yn gynnar yn y bore). Os oes angen gadael cynnyrch wedi’i gynaeafu yn y cae am unrhyw gyfnod, dylai fod yn y cysgod (dylech godi gasebo neu debyg os oes angen) a’u gorchuddio â thyweli llaith.

Oeri cyn storio

Ar gyfer cnydau darfodus iawn, mae’n hanfodol cael y tymheredd i lawr cyn gynted â phosibl ar ôl y cynaeafu oherwydd, er bod y gyfran wedi’i gynaeafu o’r cnwd wedi’i thynnu o’r planhigyn mae’n dal yn fyw ac yn resbiradu. Mae’n hanfodol arafu cyfradd y resbiradaeth ac felly’r heneiddiad drwy oeri.

 • Ar gyfer rhai cnydau, mae’n ddigon i amlygu cynnyrch i aer oer mewn man caeedig. Mae ‘oeri aer gorfodol’ yn defnyddio ffaniau i gylchredeg aer oer ac yn cyflymu’r broses oeri yn sylweddol. Symudiad aer ysgafn (2-4 mya) yw’r cyfan sydd ei angen. Gellir gosod rhwystrau yn y storfa i arllwys aer drwy’r cynwysyddion.
 • Ar gyfer cnydau darfodus iawn fel saladau a rhai cnydau caeau gall ‘oeri dŵr’ leihau gwastraff yn sylweddol. Defnyddio dŵr i gael gwared ar wres yw hyn, ac mae’n gwneud hynny tua 15 gwaith yn gyflymach nag aer. Mae ystod eang o oeryddion dŵr masnachol ar y farchnad, ond yn gyffredinol maen nhw wedi’u cynllunio ar gyfer systemau ar raddfa fawr/systemau mewnbwn uchel ac yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol. Ar gyfer gweithrediadau ar raddfa lai, bydd tanc syml, neu hyd yn oed baddon yn ddigonol. Gellir oeri dail salad i bob pwrpas ar ôl trochi am 30 – 45 munud, ac yna eu hysgwyd yn sych. Pa bynnag system fydd yn cael ei defnyddio mae’n hanfodol bod y cynnyrch yn cael ei gadw’n oer ar ôl trochi, a bod y dŵr a byddwch yn ei ddefnyddio yn lân
System Cnydau addas Nodiadau
Oeri mewn Ystafell Holl lysiau Rhy araf ar gyfer cnydau darfodus iawn.
Oeri Aer Gorfodol Mefus, Llysiau tebyg i Ffrwythau, Cloron, Blodfresych Llawer cyflymach nag oeri mewn ystafell. Cyfraddau oeri yn unffurf iawn
Hydro-oeri Coesau, Llysiau Deiliog, Rhai Llysiau tebyg i Ffrwythau Oeri cyflym iawn;

Addasiad o: Vegetable Resources Pennod X: Harvesting and Handling, Alfred B. Wagner, Frank J. Dainello, and Jerry M. Parsons

Storio

Economeg

Er bod llawer o dyfwyr o’r farn bod costau storio yn uchel, gall hefyd ddod â llawer o fanteision i’r busnes, gan wella proffidioldeb a gwydnwch o bosibl, er enghraifft:

 • Gallu cyflenwi ystod lawer ehangach o gynnyrch dros gyfnod hwy. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer gwerthiannau uniongyrchol, megis cynlluniau bocsys, stondinau marchnad a chyfranddaliadau Amaethyddiaeth Cymorth Cymunedol, lle mae cwsmeriaid yn disgwyl amrywiaeth rhesymol o gynnyrch drwy gydol y flwyddyn
 • Mae buddsoddi mewn cyfleusterau storio yn caniatáu i gyfran uwch o gnydau gael eu marchnata o ganlyniad i ansawdd cnydau gwell
 • Gall alluogi cynnyrch i gael ei ddal yn ôl a’i werthu ar adeg o’r flwyddyn pan fo prisiau’n uwch.

Mae grantiau buddsoddi cyfalaf, y Grant Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd yn fwyaf diweddar, ar gael i gefnogi prynu cyfleusterau storio.

Amodau

Mae crynodeb isod o amodau storio delfrydol ar gyfer rhai cnydau allweddol yng Nghymru isod. Er eu bod yn amrywio o gnwd i gnwd, yn gyffredinol mae tymheredd o 0 – 2oC a lleithder cymharol o 90 – 100% yn cwmpasu’r rhan fwyaf o gnydau. Eithriadau pwysig yw ciwcymbrau, tomatos, tatws a sgwosh yr haf sy’n gofyn am dymheredd uchel ond lleithder uchel; a nionod sy’n ffafrio tymheredd is ond lleithder is.

Mae’n anghyffredin bod gan dyfwyr y gallu i gael cyfleusterau storio ar fwy nag un neu ddau o amodau, a bod cynnal storfeydd yn agos at 0oC yn ddrud iawn o ran arian, ynni a charbon. O ganlyniad, mae llawer yn gweld bod storfa oer a gynhelir ar 3-5oC a lleithder cymharol o 85 – 95%, er nad yw’n ddelfrydol, yn gyfaddawd derbyniol.

Cnwd Tymheredd (oC) Lleithder Cymharol (%) Amser storio (Diwrnodau)
Afal 1 – 4 90 -95 30-180
Asbaragws 0-2 95 – 100 14-21
Betys 0 98 – 100 120-180
Brocoli 0 95 – 100 14-21
Ysgewyll 0 95 – 100 21-35
Bresych 0 98 – 100 150-180
Moron 0 98 – 100 210-270
Blodfresych 0 98 – 100 21-28
Seleri 0 97 – 99 30-90
Seleriac 0 97 – 99 180-240
Ciwcymbr 10-13 95 10-14
Ffenigl 0 – 2 90 – 95 14-21
Cohl Rabi 0 98 – 100 60-90
Cennin 0 95 – 100 60-90
Letys 0-2 98 – 100 14-21
Nionod(sych) 0 65- 70 30-80
Persli 0 95 – 100 30-60
Eirin 0 90 – 95 14-35
Tatws 5-13 90 – 95 150-300
Rhuddygl 0 95 – 100 21-28
Mafon 0 90 – 95 2-3
Sbigoglys 0 95 – 100 7-14
Mefus 0 90 – 95 5-7
Gorfetys 0 95 – 100 10-14
Sgwosh yr haf 5-10 95 7-14
Tomato 8-10 90 – 95 8-10
Berwr y dŵr 0 95 – 100 14-21

Amodau storio delfrydol ar gyfer cnydau allweddol (wedi’u haddasu o Lawlyfr ar gyfer paratoi a gwerthu ffrwythau a llysiau FAO)

Dulliau storio

Mae llawer o ddulliau neu fathau storio, pob un â rhesymau dros eu defnyddio, ac yn erbyn eu defnyddio, a chostau a manteision. Mae’r rhain wedi’u hamlinellu isod.

System Disgrifiad Manteision Anfanteision Nodiadau
Storio caeau Mae cnydau’n cael eu gadael yn y cae hyd nes y bydd eu hangen Syml

Cost isel

Gwell gorffeniad croen ar gyfer rhai cnydau e.e. pannas

Risg uchel o rew ac ymosodiad gan blâu a chlefydau

Efallai na fydd amodau tywydd yn caniatáu cynaeafu pan fo angen y cnydau

Efallai y bydd oedi cyn plannu cnydau dilynol

Nid yw pob math o bridd yn addas ar gyfer storio caeau. Mae priddoedd trwm fel clai yn anaddas gan y gallai’r cnwd ddod i gysylltiad â y dŵr gan y gall priddoedd fynd yn ddwrlawn a bydd y cynnyrch yn dechrau pydru
Selerau Storfeydd sydd naill ai o dan y ddaear neu’n rhannol o dan y ddaear ac felly wedi’u hinswleiddio’n dda Tymheredd sefydlog (tua 11°C), sy’n cynnig amddiffyniad rhag eithafion Drud i’w hadeiladu os nad ydynt eisoes yn bodoli

Awyru cyfyngedig ac yn ddrud i ôl-ffitio

Gall llwytho a dadlwytho o dan y ddaear fod yn anodd

Gall celloedd presennol ddarparu cyfleoedd i storio cyfeintiau bach o gnydau nad oes angen eu hoeri, fel bresych a thatws
Claddau Mae cnydau’n cael eu cadw mewn swmp, naill ai’n rhydd neu mewn blychau/cratiau y tu mewn i siediau. Mae waliau o glampiau yn aml yn cael eu hadeiladu gyda bêls gwellt ar gyfer inswleiddio. Mae haen o inswleiddio yn gorchuddio’r rhan uchaf, gwellt fel arfer. Cost isel

Hyblygrwydd; gellir gwneud y penderfyniad i adeiladu cladd ar adeg cynaeafu.

Hawdd ei lunio o safbwynt technegol

Mae adeiladu’n golygu costau llafur uchel

Gall tymheredd mewn claddau nad ydynt wedi’u hawyru godi uwchlaw 10ºC gan gynyddu’r risg o glefydau

Risg gymharol uchel o ddifrod gan rew a llygod

Dadhydradu

Anodd monitro cnwd

Mwyaf addas ar gyfer llysiau caled, fel tatws, moron, betys, maip, swêds, seleriac a phannas.
Storio oer Storfa/cynhwysydd wedi’i oeri a’i inswleiddio Amgylchedd yn cael ei reoli (tymheredd a lleithder cymharol)

Gellir storio cnydau o dan amodau delfrydol sy’n ymestyn oes silff

 

Angen buddsoddiad digonol Nid yw pob cynnyrch yn addas ar gyfer storio oer Mae rhai tatws yn newid blas; Mae gan nionod sy’n cael eu storio’n oer risg uwch o nithio; Mae moron oer wedi’u storio yn fwy tebygol o hollti
Yn deillio o: ‘Alternative methods of organic vegetable storage in Wales – Opportunities and Constraints’ Pauline van Diepen; and ‘Harvesting the Sun A Profile of World Horticulture, The international society for horticultural science

 

 

Astudiaeth achos: Gardd Farchnad Glebelands, Aberteifi

Mae Gardd Farchnad Glebelands yn cynhyrchu ystod eang o ffrwythau a llysiau organig ar safle 1 Ha yn Llandudoch, ger Aberteifi. Mae’r cynnyrch yn cael ei werthu drwy siop fferm fach, sydd wedi’i lleoli ar y safle. Mae cynnyrch sy’n cael ei dyfu ar y safle yn cael ei ategu gan gynnyrch a brynir i mewn gan gyfanwerthwyr lleol i sicrhau bod ystod eang ar gael drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Adam York, sy’n berchen ar y busnes yn ei redeg ar y cyd gyda’i bartner, Lesley Bryson, ‘Rydym yn cynaeafu mewn amodau oer. Yn yr haf mae hynny’n golygu casglu mor fuan â phosibl yn y bore ac rydyn ni ond yn cynaeafu’r hyn y credwn y bydd ei angen arnom tan y diwrnod casglu nesaf. Rydym wedi bod yn rhedeg ers 8 mlynedd bellach felly gallwn amcangyfrif yn weddol gywir faint o’r cynhyrchion mae pobl yn eu prynu drwy gydol y flwyddyn.”

Mae cynnyrch yn cael ei gynaeafu i gratiau plastig, lle maen nhw’n cael eu golchi, os oes angen, a’u cario i mewn i’r tŷ pacio yn ddi-oed. Os oes angen cadw cratiau yn y cae am unrhyw gyfnod o amser mewn amodau poeth, mae tyweli llaith neu bapur newydd yn cael eu gosod i orchuddio cnydau sy’n sensitif i wres fel llysiau gwyrdd deiliog i gadw’r tymheredd i lawr a lleihau’r dŵr a gollir.

Mae’r llysiau deiliog yn cael eu rhoi mewn baddon o ddŵr oer o’r prif gyflenwad i ostwng y tymheredd yn gyflym. Maen nhw’n aros yno am gyfnod yn dibynnu ar dymheredd yr amgylchedd; ychydig funudau yn y gaeaf a 30 – 45 munud yn yr haf. Yna maen nhw’n cael eu rhoi yn ôl yn y cratiau a’u hysgwyd yn sych. Gosodir cynnyrch wedi’i becynnu ar unwaith mewn bagiau LDPE. Ar gyfer cynnyrch sy’n cael ei werthu’n rhydd, mae’r crât yn cael ei roi y tu mewn i fag plastig mawr (mae leinin bocs banana yn ddelfrydol) i gadw lleithder. Yna mae’r holl gynnyrch yn cael ei drosglwyddo i’r siop oer cyn gynted â phosibl.

Mae cnydau pen (bresych, brocoli ac ati) hefyd yn cael eu cynaeafu i gratiau plastig. Unwaith y byddant yn y pecyn, maen nhw’n cael eu rhoi mewn blychau, wedi eu chwistrellu ag anweddwr, rhoddir y cratiau y tu mewn i fag plastig a’u gosod ar unwaith mewn ateg oer.

Dim ond un storfa oer sydd gan Glebelands, sy’n cael ei chynnal ar dymheredd o 4.5 – 6.0 oC, a lleithder cymharol o tua 75%. Dywedodd Adam ‘Mae ein colledion rhwng cynaeafu a gwerthu yn fach iawn. Y prif ffactor yw cael trosiant cyflym yn y siop a byddwn ond yn casglu’r hyn sydd ei angen arnom i’n cadw i fynd tan y cynaeafu nesaf. Mae hynny’n golygu ein bod yn storio cyn lleied â phosibl am gyfnod mor fyr ag sy’n bosibl, felly er nad yw amodau ein siop efallai’n berffaith ar gyfer pob cnwd, maen nhw’n gwbl ddigonol am y cyfnod o amser sydd ei angen arnom.

Anweddu blodfresych cyn eu storio er mwyn lleihau’r dŵr a gollir Draenio ar ôl hydro-oeri

Adnoddau

 • Garlleg: Storio a chynaeafu cennin. Rhwydwaith Garddwriaeth Cymru

Cynnal ar wefan HW?

 • Calabrese: Ymwrthedd i glefydau Rhwydwaith Garddwriaeth Cymru

Cynnal ar wefan HW?

Cynnal ar wefan HW?

http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-1450.pdf

 • Prif gyfundrefnau oeri ffrwythau, Rhwydwaith Garddwriaeth Cymru

Cynnal ar wefan HW?

Cyfeirnodau

https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-x-harvesting-handling/